•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

2019冠狀病毒Omicron變異病毒株 線上講座

 

日  期﹕2022年1月25日(星期二)

時  間﹕下午2時30分

主  講﹕急症科專科梁令邦醫生(前香港大學李嘉誠醫學院急症醫學部臨床副教授)

內  容﹕*簡述2019冠狀病毒Omicron變異病毒株對長者影響

             *建議預防方法