•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

日文課程  中班(下) 及 高班 (下)

 

日文課程初班已於2019年1月10日完成,聯網並於9月及10月即將開辦中班(下)及高班(下)課程,希望讓長者以輕鬆互動的進階方式學習日語會話。

 

 中班(下)   

上課日期﹕2019年9月4日、9月11日、9月18日、9月25日  (逢星期三)

                   10月2日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日   (逢星期三)

時     間﹕中午12時半至下午2時正

地     點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室

 

中班(下)  

上課日期﹕ 2019年9月4日、9月11日、9月18日、9月25日  (逢星期三)

                   10月2日、10月9日、10月16日、10月23日、10月30日 (逢星期三)

時     間﹕下午2時至3時半

地     點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室