•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

直笛課程                                                   編號:20GC-903

日 期﹕2021年5月3、10、17、24、31日.逢星期一   (共5堂)

2021年6月7、14、21、28日.逢星期一       (共4堂)

時 間﹕ 上午10時至11時

導 師﹕ 黃永康資深導師

內 容:  教導長者直笛的技巧,成立長者學苑直笛隊

名 額:   20人

對 象:   只限舊學員

費 用:   5月-$100/位  (5堂)  6月-$80/位 (4堂)