•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

<如何預防與及早發現癌症>線上講座            編號:20T-002

日    期﹕2020年12月17日(星期四)

時    間﹕ 下午2時30分至4時

主講嘉賓﹕ 急症科專科梁令邦醫生

內     容﹕了解癌症成因及預防方法 

            費     用﹕ 全免