•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

中醫角度看長者痛症                           編號:17T-017

                                        

日 期﹕2018年5月21日(星期一)

時 間﹕下午2時30分至下午4時30分

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室

導 師﹕怡健堂葉麗斌醫師

內 容: 由中醫的角度講述長者痛症的由來及預防方法

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名 額﹕ 60人

費 用﹕ 免費