•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

      詩詞平仄講座                                    編號﹕17T-015

                                        

日 期﹕2018年4月10日 (星期二)

時 間﹕下午2時30分至4時

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

主 講:  鄺啟濤博士(大埔梁省德小學創校校長、新界校長會名譽顧問)

內 容:講解朗讀詩詞之聲調值,提高學員對詩詞的興趣。

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名  額﹕50人

費 用﹕免費