•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

       詩古典詩歌鑑賞及寫作課程(第五期)          編號﹕17C-004

日 期﹕2018年3月6、13、20、27日(星期二)

時 間﹕下午1點至下午2時30分

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室

導 師﹕ 韓德志老師(畢業於北京大學中文系,古代及現代漢語專家教授)

內 容: I.楹聯

          II.門聯

          III.詩聯

          IV,.揮春

      對 象﹕聯網各學苑學員

名 額﹕30人

費 用﹕$40/位