•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

 平安紙講座                                      編號﹕17T-010                                

日 期﹕2018年1月26日(星期五)

時 間﹕下午2時至4時

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

主 講:   葉俊遠律師

內 容:   講解平安紙的用途及訂立時的注意事項

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名  額﹕50人

費 用﹕免費