•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

義工複修課程                                    編號﹕17GC-204

                                        

日 期﹕2018年1月23日,30日,2月6日(星期二)

時 間﹕下午2時至3時30分

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室

導 師﹕莫世民註冊社工(香港教育大學客席講師、前社會福利署高級社會工作主任、新界西長者學苑聯網管治委員會成員、著有《安老院舍與社會工作》一書)

內 容:希望透過課程讓義工們建立自我超越、改善心智模式,建立共同願景,提升團隊精神。

對 象﹕ 已完成義工高班之學員

名 額﹕30人

費 用﹕   免費