•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

日語課程入門A、B班                          編號﹕17GC-205A/B

入門A班                                        

日 期﹕2018年2月28日, 3月14日,3月28日及4月4日  (星期三)

時 間﹕下午2時30分至4時30分

入門B班  

日 期﹕2018年3月1、3月15、3月22及4月12日(星期四)

時 間﹕上午10時30分至12時30分

 

A、B班

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

導 師:  吉田太太

內 容: 以互動及遊戲方式為長者提供日語入門課程

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名 額﹕ 每班20人

費 用﹕$80/位