•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

FACEBOOK課程                                編號:17C-012

                                        

日 期﹕2018年1月6日,13日,20日,27日(星期六)

時 間﹕上午10時至上午11:30

地 點﹕仁濟醫院第二中學205室

導 師﹕香港專業教育學院(IVE)葵涌分校學生

內 容:希望透過課程增加長者對FACEBOOK的認識,讓他們融入數碼世界,也可藉此增進學生與長者之間的關係,達至長幼共融。

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名 額﹕ 30人

費 用﹕$40/位