•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

<體重及飲食管理>線上課程                   

合辦機構日本命力                    

 

日 期:2022年7月6、13、20、27日  逢星期三  (共4堂)        

時 間:下午2時30分至3時30分

主 講:專業營養師黃悅華小姐和張蒨婷小姐

內 容: 了解基本體重管理概念,認識長者運動與外出購物攻略。

名 額: 70人

對 象: 所有學員

費 用:全免