•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

健康推廣工作坊
 

編號: 15GC-202W2

 

日期: 2015年11月17,24日(星期二)

 

時間: 下午2時至4時正

 

地點: 仁濟醫院第二中學5樓活動中心

 

導師: 周思女士 (香港大學護理學系助理教授、香港護專院士(老年學)

 

費用: 全免

 

對象: 聯網義工隊中班學員
 

 

>> 相片集
>> 影片廊