•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

「服務統籌及帶領技巧培訓」工作坊
 

編號: 15GC-202W1

 

日期: 2015年10月5日(星期一)       

                       

時間: 下午2時至4時

 

地點: 仁濟醫院第二中學5樓活動中心

 

導師: 義務工作發展局專業導師

 

對象: 完成聯網義工培訓初階義工

 

內容: 
希望加強團體溝通協作能力、服務統籌知識以及義工組長的領導訓練

 

>> 相片集
>> 影片廊