•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

直笛課程                                                  

日 期﹕2021年3月1、8、15、22、29日.逢星期一   (共5堂)

2021年4月12、19、22日.逢星期一   (共3堂)

時 間﹕ 上午10時至11時

導 師﹕ 黃永康資深導師

內 容:  教導長者直笛的技巧,成立長者學苑直笛隊

名 額:   20人

對 象:   只限舊學員

費 用:   3月-$100/位  (5堂)  4月-$60/位 (3堂)