•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

夏威夷小結他交流班                                           編號﹕18C-009

日 期﹕2018年10月6日、10月13日、10月20日、10月27日(逢星期六)

時 間﹕上午11時正至12時正

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動室

導 師﹕聯網學員雷永恩導師(曾教授夏威夷小結他課程)

內 容: 認識夏威夷小結他(UKULELE烏克麗麗),並以彈唱方式與有興趣的學員一同分享練習。

對 象﹕聯網學苑成員

名 額: 20人

費用﹕免費(需自備夏威夷小結他)