•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

13.  皮質醇與長者健康線上講座(暫定)                        

合辦機構 香港科技大學                 

日  期: 2022年9月19日 (星期一)                       

時  間: 下午2時30分至下午4時正                       

主  講: PointFit Tech陳加豐商業總監

內  容: 講解量度皮質醇的方法,皮質醇在應付壓力中扮演的角色

名  額: 80人 

對  象: 所有學員

費  用: 全免