•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

老友記好形象                               編號﹕17T-021

                                        

日 期﹕ 5月29日 (星期二)

時 間﹕下午2時正至3時半

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

主 講:  關馬麗怡女士(VENTÍQUE 形象總監)

內 容:  講解衣著形象

對 象﹕聯網各學苑學員

名 額:  40人

費 用﹕免費