•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

平安紙講座                                    編號﹕17T-010

                                        

日 期﹕2018年1月26日(星期五)

時 間﹕下午2時至4時

地 點﹕仁濟醫院第二中學5樓活動中心

主 講:  葉俊遠律師

內 容:講解平安紙的用途及訂立時的注意事項

對 象﹕ 聯網各學苑學員

名  額﹕50人

費 用﹕免費