•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

衛生署《基層醫療指南》
13.02.2018

一家人嘅健康唔係靠一人一句去決定嘅,家庭醫生,有佢,我地全家都好放心!

依家就登入《基層醫療指南》www.familydoctor.gov.hk

#家庭醫生 #衞生署 #基層醫療指南