•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

衛生署《基層醫療指南》
14.02.2018

家庭醫生,有你,我放心! 
睇耳仔、睇喉嚨,阿女都好合作,家庭醫生----掂! 
登入www.familydoctor.gov.hk,《基層醫療指南》,搵番個家庭醫生啦!

#家庭醫生 #基層醫療指南 #兒童 #身體檢查