•   ntweac@gmail.com
  •   + 852 2433 8268

 

學員憑新界西長者學員聯網學員證,可享有各項優惠醫療用品訂購服務書籍借閱服務

 

想要實踐終身學習? 立即加入我們吧!